Homepage > Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden

Dit document bevat de Algemene Voorwaarden (opgesteld op 26 aug. ‘22) van Indall BV, gevestigd aan Vanadiumweg 16, 3816 PZ te Amersfoort, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel van Amersfoort, KvK nummer: 84803797.

Inhoudsopgave

Offertes
Uitvoering van de overeenkomst
Contractduur; uitvoeringstermijn
Wijziging van de overeenkomst
Intellectueel eigendom
Opzegging
Ontbinding van de overeenkomst
Aansprakelijkheid
Facturatie/Betaling
Reis- en verblijfskosten
Audiorechten
Promotie
Tortilla Media

 Offertes

1.         De door Indall BV gemaakte offertes zijn vrijblijvend en geldig gedurende veertien dagen, tenzij anders aangegeven.

2.         De prijzen in de genoemde offertes zijn exclusief btw, tenzij anders aangegeven. Prijswijzigingen en foutief vermelde prijzen voorbehouden.

3.         Indall BV stelt haar offertes samen op basis van een inschatting van de benodigde werkuren voor projectvoorbereiding, opnames, montage, materiaalgebruik en andere project gerelateerde zaken. Indall BV bepaalt deze uren in alle redelijkheid. Toch kan het voorkomen dat een opdrachtgever gedurende de productie additionele wensen heeft, die nog niet in de offerte zijn opgenomen. Deze extra uren worden op basis van het uurtarief à €100,00 excl. btw, bovenop het in de offerte afgesproken factuurbedrag, in rekening gebracht. Tenzij anders is overeengekomen. Alle gemaakte prijsafspraken en/of vastgestelde prijzen zijn altijd exclusief Buma/Stemra- of andere mediarechten, tenzij anders vermeld. Indall BV zal de hoogte van deze bijdragen communiceren met de opdrachtgever, voordat rechten van derden worden afgenomen.

4.         Genoemde prijzen op offertes van Indall BV worden samengesteld op basis van één opnamemoment, één nabewerking en één eventuele correctiebewerking van de nabewerking, tenzij anders aangegeven. Additionele uren die tot stand komen door wensen van de opdrachtgever, worden op basis van het in de offerte aangegeven uurtarief, bovenop het in de offerte afgesproken factuurbedrag, in rekening gebracht.

5.         De opmerkingen van de opdrachtgever voor de correctiebewerking, zoals hierboven genoemd, dienen binnen 15 werkdagen na het versturen van de eerste versie van de video door Indall BV bij Indall BV bekend zijn. Als de opdrachtgever hierin verzuimd, behoudt Indall BV het recht om de benodigde uren voor deze correctiebewerking te factureren volgens haar uurtarief.  

6.         Een door Indall BV gestuurde offerte hoeft niet in alle gevallen getekend retour gestuurd te worden om akkoord te geven. Als de opdrachtgever schriftelijk reageert op een bericht van Indall BV waarbij de offerte was toegevoegd en daarbij aangeeft dat de opdracht vervolgd wordt, mag er redelijkerwijs vanuit worden gegaan dat de opdrachtgever kennisgenomen heeft van de offerte en hiermee akkoord is gegaan. Uiteraard zal Indall BV er in alle gevallen naar streven om wederzijdse duidelijkheid te hebben betreffende de offerte en de te maken kosten. 

Uitvoering van de overeenkomst

1.         Indall BV zal de overeenkomst naar beste inzicht, vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren.

2.         Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft Indall BV het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden. Indall BV is niet verplicht verantwoording hiervoor af te dragen aan de opdrachtgever. 

3.         De opdrachtgever draagt zorg dat alle gegevens, waarvan Indall BV aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan Indall BV worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan Indall BV zijn verstrekt, heeft Indall BV het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven aan de opdrachtgever in rekening te brengen.

4.         Indall BV is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat Indall BV is uitgegaan van door de opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor haar kenbaar behoorde te zijn. 

5.         Indien is overeengekomen dat de overeenkomst in fasen zal worden uitgevoerd, kan Indall BV de uitvoering van die onderdelen die tot een volgende fase behoren opschorten, totdat de opdrachtgever de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd.

6.         Indall BV is niet aansprakelijk voor de kwaliteit van de door de opdrachtgever aangeleverde eigen beelddata.

Contractduur; uitvoeringstermijn

1.         De overeenkomst wordt aangegaan voor onbepaalde tijd, tenzij partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeenkomen.

2.         Is binnen de looptijd van de overeenkomst voor de voltooiing van bepaalde werkzaamheden een termijn overeengekomen, dan is dit nimmer een fatale termijn. Bij overschrijding van de uitvoeringstermijn dient de opdrachtgever Indall BV derhalve schriftelijk in gebreke te stellen.

Wijziging van de overeenkomst

1.         Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat voor een behoorlijke uitvoering het noodzakelijk is om de te verrichten werkzaamheden te wijzigen of aan te vullen, zullen partijen tijdig en in onderling overleg de overeenkomst dienovereenkomstig aanpassen.

2.         Indien partijen overeenkomen dat de overeenkomst wordt gewijzigd of aangevuld, kan het tijdstip van voltooiing van de uitvoering daardoor worden beïnvloed. Indall BV zal de opdrachtgever zo spoedig mogelijk hiervan op de hoogte stellen. 

3.         Indien de wijziging of aanvulling op de overeenkomst financiële en/of kwalitatieve consequenties heeft, zal Indall BV de opdrachtgever hierover tevoren inlichten.

4.         Indien een vast honorarium overeengekomen is, zal Indall BV daarbij aangeven in hoeverre de wijziging of aanvulling van de overeenkomst een overschrijding van dit honorarium tot gevolg heeft.

5.         In afwijking van lid 3 zal Indall BV geen meerkosten in rekening kunnen brengen indien de wijziging of aanvulling het gevolg is van omstandigheden die aan haar kunnen worden toegerekend.

Intellectueel eigendom

1.         Indall BV behoudt zich de rechten en bevoegdheden voor die haar toekomen op grond van de auteurswet. 

2.         Na betaling van de factuur verwerft de opdrachtgever het recht om de door Indall BV geproduceerde productie naar eigen inzicht te gebruiken op alle eigen, door de opdrachtgever beheerde, kanalen. Indien de opdrachtgever de door Indall BV geproduceerde productie wil inzetten op andere kanalen (bijvoorbeeld in een televisie-uitzending) dient Indall BV hiervoor schriftelijk toestemming te geven. Indall BV behoudt het recht additionele kosten hiervoor te rekenen, op basis van lid 1. 

3.         De opdrachtgevers vrijwaren Indall BV volledig tegen aanspraken van derden voor inbreuk op auteursrechten ten gevolge van door Indall BV, die ten behoeve van opdrachtgevers zijn, verrichte montages en/of het dupliceren van opnames welke door de opdrachtgevers zijn aangeleverd.  Concepten, ideeën en voorstellen die voor een opdrachtgever worden ontwikkeld vallen onder het auteursrecht en blijven formeel en juridisch in bezit van Indall BV. Op alle Indall BV producties rust het auteursrecht. Een Indall BV productie mag niet verveelvoudigd, gereproduceerd of bewerkt worden zonder toestemming van de maker, Indall BV. Het is mogelijk auteursrechten af te kopen in overeenstemming met Indall BV. Indall BV is te allen tijde gerechtigd de door haar geproduceerde producties in te zetten voor promotiedoeleinden naar haar inzien voor Indall BV, tenzij anders afgesproken met de opdrachtgever. In dat geval weegt de overeenkomst met de opdrachtgever zwaarder dan het recht van Indall BV om de eigen producties naar eigen inzicht in te zetten voor promotiedoeleinden.

4.         Indall BV behoudt tevens het recht de door de uitvoering van de werkzaamheden toegenomen kennis voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen vertrouwelijke informatie ter kennis van derden wordt gebracht.

5.         Al het door Indall BV gemaakte ruwe materiaal, wordt minimaal één jaar bewaard in het archief. Eindproducten worden minimaal vijf jaar bewaard. Indall BV spant zich in om dit archief te bewaren door op een externe locatie een back-up te onderhouden. Mocht door externe factoren die op redelijkerwijs niet aan Indall BV te verwijten zijn de archieven vernietigd raken, is Indall BV hier niet aansprakelijk voor. Indall BV behoudt zich het recht om na deze periodes het materiaal te vernietigen. 

6.         Indien gewenst kunnen Indall BV en de opdrachtgever voorafgaand aan een project een zogeheten NDA verklaring ondertekenen, waarin de wederzijdse bescherming en aansprakelijkheid wordt besproken. Deze NDA dient altijd in tweevoud opgemaakt te worden en beide partijen krijgen een exemplaar.

Opzegging

1.         Beide partijen kunnen te allen tijde de overeenkomst schriftelijk opzeggen. Partijen dienen in dat geval een opzegtermijn van ten minste twee volle kalendermaanden in acht te nemen voor de aanvang van het betreffende project. Mocht de opdrachtgever besluiten na het accepteren van de offerte en betaling van de aanbetaling (zoals vermeld in Artikel Facturatie/Betaling Lid 1) de overeenkomst op te zeggen, dan kan hij geen aanspraak maken op terugboeking van de aanbetaling. Indall BV behoudt het recht eventuele gemaakte kosten te verhalen op de opdrachtgever, als deze de overeenkomst eenzijdig opzegt.

Ontbinding van de overeenkomst

1.         De vorderingen van Indall BV op de opdrachtgever zijn onmiddellijk opeisbaar in de volgende gevallen:

a.         na het sluiten van de overeenkomst aan Indall BV ter kennis gekomen omstandigheden geven Indall BV goede grond te vrezen dat de opdrachtgever niet aan zijn verplichtingen zal voldoen;

b.         indien Indall BV de opdrachtgever bij het sluiten van de overeenkomst gevraagd heeft zekerheid te stellen voor de nakoming en deze zekerheid uitblijft dan wel onvoldoende is.

2.         In de genoemde gevallen is Indall BV bevoegd de verdere uitvoering van de overeenkomst op te schorten, dan wel tot ontbinding van de overeenkomst over te gaan, een en ander onverminderd het recht van Indall BV schadevergoeding te vorderen.

Aansprakelijkheid

1.         Indien Indall BV aansprakelijk is, dan is die aansprakelijkheid als volgt begrensd:

2.         De aansprakelijkheid van Indall BV, voor zover deze door haar aansprakelijkheidsverzekering wordt gedekt, is beperkt tot het bedrag van de door de verzekeraar gedane uitkering.

3.         Indien de verzekeraar in enig geval niet tot uitkering overgaat of schade niet door de verzekering wordt gedekt, is de aansprakelijkheid van Indall BV beperkt tot tweemaal de factuurwaarde van de opdracht, althans dat gedeelte van de opdracht waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.

4.         In afwijking van hetgeen hierboven in lid 2 van dit artikel is bepaald, wordt bij een opdracht met een langere looptijd dan zes maanden, de aansprakelijkheid verder beperkt tot het over de laatste drie maanden verschuldigde honorariumgedeelte.

5.         Indall BV is nimmer aansprakelijk voor gevolgschade.

6.         Indall BV is enkel aansprakelijk voor door haar aangedragen of geproduceerd materiaal. Door de opdrachtgever verstrekte gegevens of materiaal vallen volledig onder de verantwoordelijkheid van de verstrekker. Mocht Indall BV echter het vermoeden hebben dat er auteursrecht rust op deze gegevens dan wel materiaal, dan wordt hij geacht dit tijdig te melden aan de verstrekker. Indall BV is hier echter niet toe verplicht.  

7.         De opdrachtgever is ervoor verantwoordelijk en aansprakelijk dat de aanwezigen op een evenement of andere gelegenheid waar gefilmd wordt door Indall BV, geïnformeerd zijn over de aanwezigheid van audiovisuele apparatuur en dat aanwezigen daarmee vastgelegd kunnen worden. Als aanwezigen hier bezwaar tegen hebben, dient dit tijdig door de opdrachtgever aan Indall BV bekend gemaakt te zijn. Opdrachtgever kan ervoor kiezen om mensen die nadrukkelijk in beeld te komen een zogeheten Quitclaim te laten ondertekenen, waarvan Indall BV desgewenst een exemplaar kan leveren. Indall BV is niet aansprakelijk voor eventuele claims en gevolgschade door in de video geportretteerde personen of hun eventuele vertegenwoordigers, maar de verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid hiervoor ligt bij de opdrachtgever, tenzij anders overeengekomen.  

Facturatie/Betaling

1.         Tenzij anders is overeengekomen hanteert Indall BV één factuurmoment. Namelijk na de aflevering van het eindproduct. Wanneer meerdere factuurmomenten zijn overeengekomen geldt, tenzij anders aangegeven:

a.         De eerste termijn bestaat uit 30% van de totale offerteprijs. Deze wordt gefactureerd voor de productie van start gaat.

b.         De tweede termijn bestaat uit 70% van de offerteprijs. Deze wordt gefactureerd na oplevering van het product. Dit bedrag kan nog oplopen door additionele kosten.

2.         Wanneer meerdere factuurmomenten zijn overeengekomen geldt: er wordt pas gestart met de productie wanneer de eerste termijn is voldaan.

3.         Betaling dient te geschieden binnen veertien dagen na factuurdatum, tenzij anders afgesproken en op de door Indall BV in de factuur aangegeven valuta.

4.         Na het verstrijken van veertien dagen na de factuurdatum is de opdrachtgever in verzuim; de opdrachtgever is vanaf het moment van in verzuimstelling over het opeisbare bedrag een rente verschuldigd van 1% per maand en een vergoeding voor de administratie kosten, gerekend naar het genoemde uurtarief à €75, tenzij de wettelijke rente hoger is, in welk geval de wettelijke rente geldt.

5.         Als de betalingstermijn verstreken is, zal Indall BV tot tweemaal toe een herinnering sturen. Mocht de gefactureerde nog steeds in verzuim zijn, dan zal Indall BV de factuur doorzetten naar een, door Indall BV te kiezen, incassobureau. De kosten hiervoor zullen voor de rekening voor de gefactureerde zijn, en komen bovenop het oorspronkelijke bedrag. Indall BV dient in de tweede herinnering de incassokosten te specificeren. 

6.         In geval van liquidatie, faillissement of surseance van betaling van de opdrachtgever zullen de vorderingen van Indall BV en de verplichtingen van de opdrachtgever jegens Indall BV onmiddellijk opeisbaar zijn.

7.         Door de opdrachtgever gedane betalingen strekken steeds ter afdoening in de eerste plaats van alle verschuldigde rente en kosten; in de tweede plaats van opeisbare facturen die het langst open staan, zelfs al vermeldt de opdrachtgever, dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur.

Annulering

1.         Indien de opdrachtgever de opnames annuleert, dient dit 48 uur van tevoren telefonisch, dan wel schriftelijk gemeld te worden bij Indall BV. Deze 48 uur worden gerekend vanaf het moment waarop de uitvoerend cameraman van Indall BV dient te vertrekken vanuit Ermelo naar de opnamelocatie. Verzuimt de opdrachtgever dit te doen, zal Indall BV bij een annulering van 24 tot 48 uur van tevoren 50% van het opnametarief doorrekenen, bij minder dan 24 uur zal het gehele tarief doorberekend worden. Bij annulering vervallen altijd de nabewerkingskosten. Reeds door Indall BV gemaakte kosten, incluis reis- en verblijfskosten, worden ook doorberekend naar de opdrachtgever bij annulering. 

Reis- en verblijfskosten

1.         Alle reis- en verblijfskosten worden beschouwd als additionele kosten en worden niet meegenomen in de offerte. Deze worden apart toegevoegd aan de eindfactuur. 

Audiorechten 

1.         Voor muziek die in een videoproductie wordt gebruikt, moeten rechten afgedragen worden aan desbetreffende auteursrechtenorganisatie. Deze auteursrechten zijn additionele kosten, die niet in de offerte worden meegenomen. De hoogte van de rechten worden bepaald door de desbetreffende auteursrechtenorganisatie. Indall BV streeft ernaar deze in een tijdige stadium te communiceren met de opdrachtgever.

2.         Bij sommige producties wordt gebruik gemaakt van een of meerdere voice-overs, oftewel ingesproken stemmen. De kosten van een voice-over vallen onder de additionele kosten en worden toegevoegd aan de eindfactuur, tenzij anders is overeengekomen.

Promotie

1.         Indall BV behoudt de mogelijkheid om alle producties te gebruiken ter promotie, naar eigen inzicht, tenzij anders afgesproken met de opdrachtgever. Dit geldt zowel voor alle vormen van media waarbij Indall BV betrokken is, waaronder complete producties en geschoten beeldmateriaal, als opdrachten welke in opdracht van een derde partij zijn verricht. 

Tortilla Media

1.         Indall BV is een zusterbedrijf van Tortilla Media, en nauw gelieerd aan haar. Op basis hiervan is het Indall BV toegestaan om beeldmateriaal met een copyright van en kennis opgedaan door Tortilla Media te gebruiken naar haar eigen inzichten en deze in te zetten als bijvoorbeeld promotiemateriaal. Als een opdrachtgever hier gegrond bezwaar tegen heeft, kan dit schriftelijk aangegeven worden bij een van de betreffende bedrijven.